top of page

Mål och vision

Vi vill dela med oss av det som vi själva provat och praktiserat i över tjugo år och utifrån det presentera ett brett spektrum av kunskaper och tillväga-gångssätt inom meditation, avslappning och energitekniker för ökad medvetenhet.


I vårt dagliga arbete ser vi att det finns ett stort behov av dessa kunskaper i vårt samhälle. Vi ser även att inte bara den materiella levnadsstandarden utan även den fysiska, mentala och existentiella levnadskvalitet skulle kunna höjas om man ägnar sig åt dessa levnadskonster.

Du som går utbildningen får möjlighet att själv skapa ett arbete som du kommer att må bra av på alla tänkbara sätt.

En ny generation hälsoproffs:

Som energipedagog® har du en viktig roll att spela i framtiden. Många arbetsplatser är intresserade av att de anställda ska vara vid god hälsa och därmed behöva färre sjukdagar. Under utbildningen kommer du att få hjälp med hur du kommer igång med eget företag och egna grupper.

Med en bred palett av redskap och förmågor får du möjlighet att lära dem omkring dig olika vägar till bättre hälsa. Du kommer inte att behöva någon utrustning - bara din egen person med alla dess välutvecklade färdigheter: finstämd, stabilt jordad och kraftfullt uppbyggd, inifrån och ut.

Egen hälsa:
Under utbildningens gång kommer du att förbättra din fysiska hälsa, frigöra blockerade känslor, förändra gamla och destruktiva tankemönster, mentala strukturer och beteendevanor. Du kommer med andra ord att bygga upp nya konstruktiva, hälsosamma levnadsvanor.

Att lära känna sig själv:
Vi tar del av de inre dimensionerna samt yttre färdigheter - fördjupa det inre rummet och samtidigt förbättra den fysiska kraften, bredden och uthålligheten.​

Att lära känna världen​
Vi kommer även att utveckla en förståelse för processtänkande med hjälp av traditionella läror från österlandet och redskap såsom yin-yang, de fem elementen och de tolv meridianerna. Bland annat lär du dig att leva i harmoni med världen genom att följa årets och livets utvecklingsfaser.

Personlig livsförsäkring:
När vi försäkrar våra materiella ägodelar garanterar det inte att vi kan hantera kriser och svårigheter på ett personligt och inre plan. Vi blir inte automatiskt befriade från oro och obehag. Hamnar vi i ohälsa är vi oftast utlämnade till sjukvård och vetenskap som talar om för oss hur vi ska hantera situationen. Materiella försäkringar ger oss inte heller redskap för att hantera eventuella kriser. Kriser är oförutsägbara, därför är det praktiskt att ha förberett sig för att inte hamna i rädsla och ilska som paralyserar en.​

​Med qi gong och personlig utveckling kan man hjälpa sig själv och kanske inte ens hamna där, d.v.s förbygga små problem och stora katastrofer. Man kan bli sin egen läkare och själavårdare och skapa hållbar inre försäkring för välmående och grundhälsa.

Under utbildningen kommer vi att skapa ett nytt sätt att relatera till livet som genererar resurser genom holistisk hälsa och inre styrka.

"Natural forces within us are the true healers of disease." - Hippocrates

bottom of page